Uzņemšana koledžā

Augstākā izglītība / Uzņemšana koledžā

2024./2025.mācību gadam

Uzņemam 2 līdz 2.5 gadu studijām par valsts budžeta finansējumu un pašfinansējumu.

Studiju programmas

Saziņa

Rīga, Braslas iela 16
67081411, 67081401, 67081413

Dokumentu pieņemšana

RTK uzņemšanas komisija dokumentus pieņem pilna laika studijām
no 2024.gada 22.jūlija līdz 2024.gada 16.augustam.

Rīga, Braslas iela 16
67081411, 67081401, 67081413
Darba laiks:
pirmdienās, trešdienās un piektdienās no plkst. 10:00 līdz 14.00
otrdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 19.00
Filiāles
Daugavpils filiāle
Dokumentus pieņem Daugavpils tehnikumā, Strādnieku ielā 16

Darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00 (iepriekš piesakoties)

T. 65436893
Kandavas filiāle
Dokumentus pieņem PIKC Kandavas Valsts lauksaimniecības tehnikumā, Valteru ielā 6

Darba dienās no plkst. 8.00 līdz 15.00 (iepriekš piesakoties)

T. 20021050

Imatrikulācija

Imatrikulācija (uzņemšana) studijām no 2024. gada 19. augusta līdz 30.augustam. Imatrikulācijas (uzņemšanas) kārtība un organizācija 2024./2025. akadēmiskam gadam

Iesniedzamie dokumenti

 • iesniegums pēc vienotas formas
 • izglītības iestādes beigšanas dokuments ar sekmju izrakstu (kopijas, uzrādot oriģinālus)
 • divu valsts eksāmenu sertifikāti matemātikā vai fizikā vai 1.svešvalodā un latviešu valodā (kopijas, uzrādot oriģinālus)
 • pases kopija (uzrādot oriģinālu)
 • divas fotogrāfijas (3 x 4 cm)
Papildus informācija
 • Uzturēšanās atļauja Latvijas Republikā, ja tāda nepieciešama (kopija, uzrādot oriģinālu)
 • Maznodrošinātā statusu apliecinošs dokuments, ja attiecināms
Reflektanti, kuri ieguvuši izglītību ārvalstīs

Izglītības dokumenti (izglītības dokumenta oriģināls un atzīmju izraksts) jāiesniedz ekspertīzei Akadēmiskās informācijas centrā (AIC).

Vairāk informācijas mājas lapā: www.aic.lv

Reflektanti, kuri vēlas turpināt studijas

Studiju daļā, Braslas ielā 16, 104. vai 105.kab., izvērtēšanai jāiesniedz:

 • Vidējās izglītības dokumenta un sekmju izraksta kopijas
 • Akadēmiskā izziņa ar iepriekšējās studijās iegūtiem kredītpunktiem un vērtējumiem
 • Pases kopija (uzrādot oriģinālu)
 • Divas fotogrāfijas (3 x 4 cm)
Klausītāji viena vai vairāku studiju kursu apgūšanai
Uzņemam klausītājus viena vai vairāku studiju kursu apgūšanai. Apmaksa saskaņā ar 02.10.2023. Nr.1.1.-2/9 „Studiju apmaksas kārtības” 2.2.punktuStudiju apmaksas kārtība

Reģistrācijas maksa

Iesniegumu reģistrācijas maksa uz vienu studiju programmu € 12,00 saskaņā ar Ministru kabineta 18.03.2021. noteikumu "Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā esošo koledžu maksas pakalpojumu cenrādis" 1. pielikuma II. sadaļas "Rīgas Tehniskā koledža" sniegtie maksas pakalpojumi, 2.8.punktu
Rekvizīti

Profesionālās izglītības kompetences centrs RĪGAS TEHNISKĀ KOLEDŽA

Reģ. Nr. 90000022223
VALSTS KASE
Bankas kods: TRELLV22
Konts: LV96TREL2150238009000

Maksājuma pamatojumā obligāti norādīt sekojošu informāciju:
21359 iestāšanās iesniegumu reģistrācijas maksa – vārds, uzvārds, pers. kods

Kārtība par pārcelšanu no pašfinansētām studiju vietām uz valsts budžeta finansētām vietām un otrādi