Īpašumi

Par mums / Īpašumi

Vispārēja informācija par īpašumiem

 

Zemesgrāmatās ieraksta nekustamus īpašumus un nostiprina ar tiem saistītās tiesības. Zemesgrāmatas ir visiem pieejamas, un to ierakstiem ir publiska ticamība. Atbilstoši Zemesgrāmatu likuma 1.pantam nekustamo īpašumu ierakstīšana un lietu tiesību nostiprināšana ir obligāta. Attiecīgi informācija par nekustamajiem īpašumiem ir pieejama Valsts vienotajā datorizētajā zemesgrāmatā (pieejama https://www.zemesgramata.lv/).

Informācija par nekustamajiem īpašumiem, to objektiem, zemes vienības daļām un to īpašniekiem, tiesiskajiem valdītājiem, lietotājiem ir pieejama Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (pieejama https://www.kadastrs.lv/).

Informācija par publisku personu nekustamo īpašumu un kustamās mantas atsavināšanas vai iznomāšanas elektroniskajām izsolēm pieejama Elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv/.


Iznomā:

Atsevišķa nenorobežota jumta daļa aparatūras un antenu-fīderu sistēmas uzstādīšanai un ekspluatācijai. Nomas priekšmetu NOMNIEKS izmanto publisko elektronisko sakaru tīkla objekta vajadzībām, aparatūras un antenu-fīderu sistēmas uzstādīšanai un ekspluatācijai, publisko elektronisko sakaru tīkla izveidošanai un tīkla iekārtu darbības nodrošināšanai saskaņā ar Elektronisko sakaru likumu.

https://sludinajumi.vni.lv/advertisements/rent/4629/37229#