Vietnes darbībai izmantotas obligāti nepieciešamās tehniskās sīkdatnes. Vairāk

Atbalstītāji

Swedbankkarte

Nakotnes prakse

Studiju programmu īstenošanas vietas

RTK uzņemšanas komisija dokumentus pieņem pilna laika studijām no 2023. gada 3. jūlija līdz 2023. gada 18. augustam.

Visu informāciju par uzņemšanu skatīt pievienotajā dokumentā "IMATRIKULĀCIJAS (UZŅEMŠANAS) KĀRTĪBA 2023./2024. akadēmiskam gadam" zemāk un mājas lapas sadaļā Uzņemšana koledžā.

Daugavpils studiju programmu īstenošanas vieta
Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumā, Strādnieku ielā 16

  • Informācijas tehnoloģijas
  • Inženiermehānika (Mašīnbūves speciālists)

Kandavas studiju programmu īstenošanas vieta
Kandavas Lauksaimniecības tehnikumā, Valteru ielā 6

  • Elektriskās iekārtas
  • Autotransports

Liepājas studiju programmu īstenošanas vieta
Liepājas Valsts tehnikumā, Ventspils ielā 51

  • Autotransports
  • Elektriskās iekārtas
  • Inženiermehānika (Mehatronika)

Studenti var pieteikties studentu apliecībām, pārskaitot 4,50 Eur uz koledžas kontu, saskaņā ar 18.03.2021. MK  noteikumiem Nr. 171, IV., p.2.6. https://m.likumi.lv/ta/id/321817-izglitibas-un-zinatnes-ministrijas-padotiba-esoso-koledzu-maksas-pakalpojumu-cenradis

Par veikto maksājumu lūdzu informēt Studiju daļas sekretāri Braslas ielā 16, Rīgā, 104. kab., T.67081401
e-pasts: karina.balode@kcrtk.lv

RĪGAS TEHNISKĀ KOLEDŽA norēķinu konts
Reģ. Nr. 90000022223
VALSTS KASE
Bankas kods: TRELLV22
Konts: LV96TREL2150238009000

Lūdzu maksājumā uzrādīt atbilstošo EKK kodu un pamatojumu:

21399 dokumentu izgatavošana – vārds, uzvārds, pers.kods