Audzēkņu apliecības

Vidējā izglītība / Audzēkņu apliecības

Par veikto maksājumu lūdzu informēt Studiju daļas sekretāri Braslas ielā 16, Rīgā, 104. kab., T. 67081401 , e-pasts: karina.balode@kcrtk.lv

RĪGAS TEHNISKĀ KOLEDŽA norēķinu konts (vidējā izglītība)
RĪGAS TEHNISKĀ KOLEDŽA
Reģ. Nr. 90000022223
VALSTS KASE
Bankas kods: TRELLV22
Konts: LV28TREL2150238011000

Lūdzu maksājumā uzrādīt atbilstošo EKK kodu un pamatojumu:

21379 apliecību izgatavošana – vārds, uzvārds, personas kods