Karjeras atbalsts

Karjera / Karjeras atbalsts

ESF logo

PIKC “Rīgas Tehniskā koledža” 2017.gada 19.decembrī ir noslēgusi sadarbības līgumu ar Valsts izglītības attīstības aģentūru par Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.5.0./16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanu Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Projekta finansējuma saņēmējs
Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA)

Projekta sadarbības partneris
PIKC “Rīgas Tehniskā koledža”

Projekta īstenošanas pamats
2016. gada 7.jūnija Ministru kabineta noteikumi Nr.359 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" īstenošanas noteikumi”

Projekta specifiskais atbalsta mērķis
Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs

Sadarbības līguma ietvaros īstenojamās projekta darbības
6.darbība “Karjeras atbalsta pasākumu (tai skaitā karjeras informācijas, karjeras izglītības un karjeras konsultāciju) īstenošana specifiskā atbalsta īstenošanā iesaistīto izglītības iestāžu izglītojamiem visos Latvijas novados un republikas pilsētās”

Projekta īstenošanas termiņš
2018. gada 1. janvāris – 2022. gada 30. decembris

Finansējums
PIKC “Rīgas Tehniskā koledža” projekta darbību nodrošināšanai paredzētais finansējums tiek aprēķināts un piešķirts uz katru mācību gadu projekta īstenošanas laikā, nosakot maksimālo pieejamo finansējumu vienam mācību gadam atbilstoši izglītojamo skaitam izglītības iestādē

Kontaktinformācija

Agnese Ābele
Pedagogs - karjeras konsultants
agnese.abele@kcrtk.lv

Sandra Ozola
Pedagogs - karjeras konsultants
sandra.ozola@kcrtk.lv

Karjeras atbalsta pasākumi

Dāvana skolai Loģistikas speciālista loma tautsaimniecībā PIKC “Rīgas Tehniskā koledža” karjeras attīstības programma Vecāku atbalsts bērnam veiksmīga profesionāļa tapšanas procesā Audzēkņu tikšanās ar Orkla pārstāvjiem Skatīt visus